מעבר לאתר המותאם
1

יסודות הרע והטוב: פרשת חיי שרה \\ הרב נהוראי משה אלביליה

הרב נהוראי משה אלביליה No Comments on יסודות הרע והטוב: פרשת חיי שרה \\ הרב נהוראי משה אלביליה

מה בין מידות רעות למידות טובות?

12:09
07.07.20
ישראל רובין No Comments on גפני על תקרית השוטרים עם הילדה: "קורא לשר לבט"פ לבדוק את הדברים"

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

מה בין מידות רעות למידות טובות?

ישנו מושג בעולם הפסיכולוגיה הנקרא אפר"ת, המשמש כראשי תיבות לתהליך שמתבצע אצל כל אדם בתגובתו לסיטואציות המתרחשות סביבו. 

אירוע- התעוררות סיטואציה מסוימת. 

פירוש- השלב הזה הוא אינדיבידואלי, כל אדם מפרש את הסיטואציה שהתרחשה ואת השלכות האירוע באופן שונה, בהתאם לאישיותו, מידותיו ובהתאם לאירועים דומים שהתרחשו לו בעבר. 

רגש- בהתאם לפירוש שהאדם נתן לסיטואציה, מתעורר רגש מתאים. 

תגובה- מעשה שהאדם עושה כתגובה בהתאם לתהליך שעבר אצלו.

השלב היחיד הנתון באופן מלא ביד האדם הוא הרגש. יכולה להתרחש סיטואציה זהה אצל שני אנשים שונים, וכל אחד ייתן פירוש אחר לסיטואציה ובהתאם יתעורר רגש ותגובה שונים.

לדוגמא: שני אנשים רואים אדם המבקש צדקה, האחד יפעל מתוך רחמנות ונתינה, והאחר יראה את פושט היד בזלזול ובהתעלמות. הכל תלוי במידות של האדם…

בפרשת השבוע אנו פוגשים את השידוך הראשון בתורה. אברהם אבינו אבי האומה לוקח את עבדו אליעזר לחפש שידוך לבנו ליצחק, ומשביעו כך "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו" – תזהר לא לקחת אישה לבני מבנות הכנעני אלא רק מבנות המשפחה. ואליעזר נותן לעצמו סימן של שאיבת המים, כאשר תתגלה מידת החסד אצל הבחורה ותציע לשאוב מים עבורו וגם להשקות את גמליו. כשראה שנתקבלה תפילתו והנה רבקה יוצאת… ויקד האיש וישתחוו לה'.  

ומקשה על כך ר' אל'ה לאפיאן זצוק"ל קושייה נפלאה. אפילו אם אליעזר כשהגיע לרבקה וראה בה גמילות חסדים ודרך ארץ וזריזות, אבל איך ידע מזה אם יש לה בכלל יראת שמים? שזה לכאורה דבר בסיסי ביותר, ומדוע על כך הוא לא ביקש סימן מהקב"ה? ומה באמת יכול להועיל אם היא בעלת מידות טובות וח"ו יראת שמים אין לה, והלא היא בת בתואל ואחות לבן הארמי, ושמא היא עובדת עבודה זרה כמו משפחתה ואנשי ארץ מולדתה, האם באמת זו ה-אישה, בה"א הידיעה, שראויה ליצחק אבינו?

מתרץ על כך ר' אל'ה לופיאן זצוק"ל תירוץ נפלא, וזו לשונו: "מכל זה למדנו יסוד גדול וחידוש נפלא אשר לאו כל מוחא סביל דא אבל כן הוא האמת, דאף כי היראה היא העיקר בעבודת האדם, וכמו שמצינו באברהם אבינו ע"ה שלאחרי כל הניסיונות שנתנסה ועמד בכולן ואחרי כל המדרגות והמעלות שעלה בהן, נאמר לו "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה", מ"מ יש לנו לידע כי אדם שיש בו עדינות הנפש ומדות טובות, אף כי עומד במצב שעדיין לא קנה היראה, אבל אם יגיע להכרה בחיוב יראת שמים ירדוף אחריה וישיגנה בנקל, כי מי שיש לו מדות טובות יש בו היסוד לבנות את עצמו ולהגיע לכל המדרגות היותר נעלות, מה שאין כן המושחת במידות, חולה רעה היא ואיומה אשר מעטים מאוד זכו להחלץ ולהרפא ממנה, וכל זמן שהמדות הרעות שולטות באדם כל יגיעתו בעבודת השם יתברך לריק הוא והולך לטמיון רח"ל.

וממשיך שם הרב ומבאר שאברהם אבינו השביע את אליעזר אע"פ שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים ואברהם אבינו לכאורה היה צריך לסמוך עליו, אעפ"כ "לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני", הכנענים מושחתים במידות רעות, שכבר מצאנו שהם זרעו של חם אבי כנען, אשר השחית והתעיב עלילה לפני אביו נח הצדיק, וקללו "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו", כלומר: כי חם השריש בקרבו ובקרב לב בניו מדתו הרעה והארורה אשר לא יוכלו לצאת ממנה, ונשארו כולם בעלי מומים עד עולם.

פעמים שמשיחים לפי תומם יהודים מתחזקים, המתקרבים לקיום חיי תורה ומצוות, שהדבר שעורר אצלם את הניצוץ והסקרנות לחיי התורה זה היסוד של "מידות הטובות". בהתבוננות על הליכותיו של בן תורה ובעל מידות שהכירו, למדנו ממנו, ונשאבו לעולם התורה בגלל ה"מידות הטובות" שלו..

הרי לנו יסוד לכך..

את ענין חשיבות שימת הלב לטיפוח מידות האדם מצאנו אצל האדמו"ר מסלונים זיע"א.

מצאנו על כך מעשה נפלא (אוצר הסיפורים ח"ב עמוד 273) על בעל ה"נתיבות שלום" זיע"א:

"רבינו כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים זי"ע, בעל ה'נתיבות שלום' היה דוגל תמיד בסיסמא כי ה"מידות הן מעל הכל". הוא חינך למידות טובות ודיבר על זה בהזדמנויות רבות. בעידודו ובהשראתו היו מונהגים בבתי החינוך [בתי הספר] של חסידות סלונים 'חודש המידות'. נכדיו מספרים שכשהיו מראים לרבי את התעודות שקיבלו בחיידר, היה דבר ראשון שם עינו על הציון במידות ודרך ארץ. הוא היה מרגיש שזה המבחן האמיתי על מהותו של האדם, עוד יותר מההישגים בלימוד.

פעם ראה שני בחורים אשר כל אחד החזיק בידו מזוודה. אמר להם הרבי: "אם כל אחד מכם היה מחזיק את חבילתו של רעהו הייתם מקיימים מצוות חסד בגופכם, עתה שכל אחד מכם אוחז את חבילתו שלו, הנכם סתם סבלים פשוטים".

ופעם אחת נתבקש חתן אחד לפני נישואיו מהרבי, להכין תכנית רוחנית מפורטת בכתב, במה עליו להתחזק לקראת יומו הגדול. הבחור נכנס לאחר כמה ימים אל הרבי והציג לפניו את אשר כתב. הרבי התבונן ברשימה ואמר לו: "הכל טוב ונכון, אך שכחת לציין את הדבר העיקרי!", ותוך כדי דיבור הוציא הרבי עט מחיקו והוסיף לרשימה:

"מידות מעל הכל"….

שנזכה בעז"ה ובסיעתא דשמיא גדולה לעין טובה ומידות טובות הנקנות בעמל, אך מרוממות את נפש האדם מעלה מעלה.  

המאמר נכתב לרפואת:

יונתן בן ספיר רעיה הי"ו.

יפה בת זוהרה תחי'.

דוד בן שמחה הי"ו.0 תגובות