תנאי שימוש

  גולש/ת יקר/ה,

  אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר רדיו 'קול חי' ו/או אתר קול חי מיוזיק ו/או אתרים נוספים המופעלים ע"י קבוצת קול חי ו/או לכל עמוד ו/או מדורים בהם ("האתר") ומאחלים לך גלישה נעימה. אנו מקווים כי תהנה מן הגלישה באתר, תפיק ממנו תועלת.

  האתר מופעל על ידי רדיו 'קול חי משדרים באמונה בע"מ'.

  תקנון זה מסדיר את היחסים בין רדיו 'קול חי' לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלו לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לקהילות וירטואליות ו/או לפורומים ו/או לצ'טים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד – "השירותים").

  במסגרת תקנון זה "גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. רדיו 'קול חי' – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

   

  כללי

  גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. רדיו 'קול חי' שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

  האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

  אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של רדיו 'קול חי' או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של רדיו 'קול חי'.

  גולש שיפר תנאי התקנון – יפצה את רדיו 'קול חי' בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, בעקבות הפרה כאמור.

   

  קניין רוחני

  זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים, במידע ובתכנים הנכללים באתר (למעט תכני גולשים) הינם של רדיו 'קול חי' או של צדדים שלישיים שהעניקו לרדיו 'קול חי' הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. מידע, לעניין זה- שמות וסימנים מסחריים של האתר, פטנטים ומדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, עיצוב האתר, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים וקודי מחשבים וכן טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת רדיו 'קול חי'.

  אתר קול חי מכבד את זכויות היוצרים ועושה את המירב כדי לקיימם. יצירות (סרטונים, תמונות וכיו"ב) שבעל הזכויות בהם לא אותר מפורסמות באתר לפי סעיף 27א לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. בעל הזכויות רשאי לפנות אלינו ולבקש להפסיק את השימוש. נא לפנות לכתובת דוא"ל: [email protected] ולפרט את פרטי הבקשה כולל מס' ליצירת קשר והבקשה תטופל בהקדם.

   

  תכני גולשים

  כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה טקסטים, תמונות, סרטונים, מסרים בצ'אטים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ("תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה תוכן כאמור.

  רדיו 'קול חי' אינה נושאת באחריות לתכני גולשים. תכנים אלה אינם משקפים את דעתה של רדיו 'קול חי'. רדיו 'קול חי' רק מפעילה אמצעים טכנולוגיים המאפשרים פרסומם של תכנים אלה, בכפוף לתקנון זה.

  הגולש מתחייב להימנע מלפרסם באתר תכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולשם הדוגמא בלבד, מובהר כי הגולשים מנועים מלפרסם:

  תכנים המהווים הפרה או פגיעה בזכויות קנייניות או אחרות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים ו/או זכויות מבצעים ו/או פטנטים ו/או סימני מסחר ו/או מדגמים;

  • כל תוכנת מחשב, קוד מחושב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") מכל סוג שהוא;
  • תכנים שיש בהם שקר, הטעיה או סילוף;
  • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו;
  • תכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב;
  • תכנים העלולים לפגוע ברגשות הציבור;
  • תכנים המהווים פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה;
  • תכנים הכוללים הטעיה;
  • תכנים שהינם בגדר לשון הרע;
  • תכנים שיש בהם כדי לעודד ו/או לתמוך ו/או לסייע ו/או ליתן הוראות ו/או להנחות בקשר עם ביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין לרבות על פי צווי איסור פרסום של בתי משפט
  • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו הסכמתם לפרסום זהותם;
  • כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.

  רדיו 'קול חי' רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים המפורטים לעיל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, ורשאי למחוק תכנים אלה בכל עת. למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לחייב את רדיו 'קול חי' למחוק תכנים כאמור, ולגולשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם המנעות ממחיקה כאמור.

  כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר. הגולש מסכים ומאשר לרדיו 'קול חי' להציג ולהפיץ את תכני הגולשים שבבעלותו באתר ו/או באינטרנט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הגבלת זמן וזאת מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שרדיו 'קול חי' תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשים כאמור. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את רדיו 'קול חי' בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים שהועלו באתר על ידו, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של רדיו 'קול חי'.

   

  הגבלת אחריות

  רדיו 'קול חי' אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי רדיו 'קול חי' או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל רדיו 'קול חי' ו/או מי מספקיו ו/או מי מטעמה. אספקת השירותים ע"י רדיו 'קול חי' תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ורדיו 'קול חי' אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

  רדיו 'קול חי' ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר שכן הוא אינו שולט אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המופיעים באתר, וכן שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. רדיו 'קול חי' לא ישא בכל אחריות לתכנים המופיעים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלה תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולש, לרכושו, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלה.

  רדיו 'קול חי' לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. רדיו 'קול חי' אינו כותב, בודק, מוודא, עורך או מבקר את תוכן פרסומים אלה או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

  כל עיסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר, תסוכם ישירות בין הגולש לבין המפרסם הנוגע בדבר. רדיו 'קול חי' אינו צד לעיסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים והטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר.

  כל הסתמכות של גולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

  פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי רדיו 'קול חי' לא יתפרשו כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של רדיו 'קול חי' לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

  רדיו 'קול חי' אינו מתחייב כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. רדיו 'קול חי' רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שמופיע באתר קישור לאתר אחר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באותו אתר הינו מלא, מהימן, עדכני או אמין.

  רדיו 'קול חי' אינו אחראית למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

  כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ורדיו 'קול חי' אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך, לרבות בקשר עם תגובות גולשים אחרים לתכני גולשים.

  הגולש פוטר את רדיו 'קול חי' באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים באתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי רדיו 'קול חי' בקשר עם התכנים האמורים.

   

  הגנת הפרטיות

  הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד הגולשים לכך שרדיו 'קול חי' יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שעושה כל גולש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. רדיו 'קול חי' רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של רדיו 'קול חי'.

  רדיו 'קול חי' ישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

  בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הינך מסכים כי רדיו 'קול חי' יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mailשלך. אם אינך מסכים לכך, עליך להודיע על כך בכתב לרדיו 'קול חי'.

  רדיו 'קול חי' לא ישא בכל אחריות לחשיפת פרטי משתמש של גולש, או כל שימוש לרעה במידע זה, בנסיבות בהן הגולש לא שמר את שם המשתמש בסודיות, או מסר אותו לצד שלישי, או לא עדכן את סיסמתו.

   

  הדין החל וסמכות שיפוט

  דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.