מעבר לאתר המותאם
1

מטעמים לשולחן שבת: כי תשא \\ הרב אמיר קריספל • צפו

הרב אמיר קריספל No Comments on מטעמים לשולחן שבת: כי תשא \\ הרב אמיר קריספל • צפו

מטעמים לשולחן שבת – הרב אמיר קריספל עם דברי תורה לפרשת "כי תשא"

הרב אמיר קריספל
22:20
09.07.20
צבי טסלר No Comments on התכנית הכלכלית: מענק לעצמאים ודמי אבטלה עד 2021

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו" (ל' יב')

כתב בעל הטורים תיבת "ונתנו" אם תרא אותה למפרע דהיינו משמאל לימין יהיה גם "ונתנו" לומר לך שכל מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו ולא יחסר לו מזה כלום, וכך גם כתב בעצמו בחיבור ביורה דעה (סימן רמז) שהדבר בדוק ומנוסה כי בשביל הצדקה שנותן לא יחסר כלום אלא אדרבה יוסיף לו עושר וכבוד.

הגר"א כתב רמז אחר על תיבת "ונתנו" שכתוב במסכת שבת (קנא ע"ב) על הפסוק בספר דברים "כי בגלל הדבר הזה" תנא דבי רבי ישמעאל גלגל הוא שחוזר בעולם, אמר לה רבי חייא לאשתו: כאשר בא עני הקדימי לו לחם, כדי שיקדימו לבניך. אמרה לו: האם אתה מקלל אותם? – אמר לה: מקרא הוא שנאמר: "כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי רבי ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם ע"כ הגמרא, מובן מדברים אלו שהעניות היא כמו גלגל שפעמים הוא עשיר ופעמים הוא עני, ולכן המילה "ונתנו" נקראת גם אחורה וגם קדימה לרמוז לנו שגלגל חוזר בעולם כי גם הנותן לפעמים יצטרך שיתנו לו ולכן תקדים ותיתן צדקה לפני שחס ושלום יתהפך הגלגל עליך, והחיד"א כתב בשם המקובלים, שכשאדם מקבל על עצמו לעשות צדקה תיכף משמים יוריקו לו ברכה, וזה הרמז במילה "ונתנו" שכשיהודי נותן צדקה אז למפרע כבר "ונתנו" משמים ברכה.

ואם אנו מדברים על קריאה מימין לשמאל ולהיפך משמאל לימין מובא סיפור נפלא מ"האבן עזרא" שאלו אותו תלמידיו בזה הלשון, "אבי אל חי שמך למהמלך משיח לא יבא" (שאלה שנקראת ישר והפוך), התחכם האבן עזרא וענה להם באותה מטבע לשון, "דעו כי לא בוש אבוש שוב אשוב אליכם כי בא מועד" שנקרא גם ישר והפוך.

"ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם" (לב' ג') כתוב במדרש שהלכו בני ישראל אצל הנשים כדי שיתנו להם את תכשיטיהן אמרו להם חס ושלום שנכפור בה' שעשה לנו ניסים מיד ויתפרקו את נזמי הזהב אשר באוזניהם ולא באוזני נשותיהם, וכתוב על זה ב"פרקי דרבי אליעזר" שבזכות שסירבו נתן להן הקב"ה שכר בעולם הזה, שהן משמרות את ראש חודש יותר מהאנשים, ונתן להן בעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חודשים,

הטור (או"ח סימן תיז') כתב: שמעתי מאחי הרב יהודה טעם לדבר מכיון שהמועדים תוקנו כנגד האבות פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, וסוכות כנגד יעקב, ויב' ראשי חודשים כנגד יב' השבטים וכשחטאו בעגל לקח מהם ונתן אותם לנשותיהם שלא חטאו בעגל, ומוסיף על זה הבן איש חי בפרשת ויקרא שלכן נהגו הנשים קדושה יתירה בראש חודש שלא לעשות בו מלאכה, וזה מה שאמר שלמה בספר קוהלת ואשה בכל "אלה" לא מצאתי, בכל "אלה" זה חטא העגל שנאמר בו "אלה" אלוקיך ישראל,

אם נתבונן נראה שמבחינת העבירה גם הגברים לא חטאו כל כך כמו שכתב "הרמבן" שהרי מי הטיפש שיחשוב ששור שנעשה מנזמים שהיו על האוזן הוא אלוהיו, אלא כוונתם הייתה להעמיד מנהיג במקום משה שבושש לבוא, אבל הנשים הייתה בהן אמונה פשוטה ללא חקירות ובלי פילוסופיה שהיו מאמינות בה' ובמשה עבדו בתמימות טהורה בלי לחפש תחליפים, ועל זה כתב היעבץ בספרו "אור החיים" אליכם אישים אקרא, מגלות ספרד אני, אשר גורשו בעוונותינו, "ורוב המתפארים בחכמה ומעשים טובים כולם המירו את כבודם ביום המר, אולם הנשים ועמי הארץ מסרו גופם וממונם על קדושת בוראם, וכל זה בגלל האמונה התמימה והטהורה, (ובכתבי האר"י ז"ל כתוב שכל בעלי התורה שבדורנו הם נכנעים לנשותיהם, והסיבה לזה מפני שבחטא העגל הם לא מחו בערב רב, ובגלל שהנשים לא רצו לתת את הנזמים שלהן, לכן הנשים עכשיו שולטות בהם).

ומהי האמונה התמימה של יהודיה פשוטה נלמד ממעשה ביהודיה אלמנה שגלתה עם שני בניה מספרד בספינה ובגלל עומס הגולים נשברה הספינה וטבעה, נטלה עימה את שני בניה על גבה ושחתה לחוף מבטחים, אך באמצע הדרך החליקו בניה וטבעו ר"ל, כשהגיעה לחוף מבטחים נשאה ידיה כלפי מעלה ואמרה: ריבונו של עולם אני רואה שאתה רוצה לנסות אותי, כדי לראות אם אפסיק להאמין בך… בצחילה לקחת את בעלי, אח"כ גירשת אותי ואת בניי מארץ מולדתי, אח"כ נשברה הספינה וטבעו בניי, תדע לך ריבונו של עולם, לא יעזור כלום לערער את אמונתי, אני אאמין בך ואוהב אותך לנצח נצחים… "אשרי העם שככה לו" בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל".0 תגובות