- רדיו קול חי - https://www.93fm.co.il -

מרן הגרמ"צ ברגמן על רעידות האדמה: הקב"ה בא להעיר אותנו

התעוררות: מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, חבר מועצת גדולי התורה של "דגל התורה", התייחס לסדרת רעידות האדמה שפוקדות לאחרונה את ארץ ישראל ואמר: "כשהקב"ה מזעזע את הקרקע תחתינו בארה"ק חייבים להתעורר". הדברים מובאים במלואם במגזין "במה – סברי מרנן", שבעריכת הרב יחיאל סבר.

"אנו נמצאים בימי המצרים, זה הזמן בו גלינו מארצנו להיות נתונים לחסדי אומות העולם, במי אנו יכולים לבטוח, רק על אבינו שבשמים", אמר, והזכיר את חותנו מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, "שבכל עת שהתרחשו אסונות היה אומר שהעיקר להתחזק בלימוד התורה".

השבוע, לאחר תפילת שחרית נכנס אחד מתלמידיו של מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א למעונו, ושח בפניו על רעידות האדמה החוזרות ונשנות בימים אלו בארה"ק. כשנשאל מדוע מתרחשים דברים מעין אלו, השיב: "העניין הזה נמצא בגמרא בברכות, האומרת, 'בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם מוריד שתי דמעות לים הגדול וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו והיינו גוהא'. ורש"י כותב שם, מה זה גוהא  – 'בלשונם קורין רעידת הארץ'.

"והנה אנו נמצאים כעת בימי המצרים, זה הזמן בו גלינו מארצנו להיות נתונים לחסדי אומות העולם, אנחנו עבדים של אומות העולם, אני כבר לא מדבר על כל המציאות של כלל ישראל בעולם כולו ובפרט העם היושב בציון, כולנו מוקפים באויבים ושונאים שקוראים בפה מלא ופועלים בכל אפשרות שהם יכולים להשמידנו, במי אנו יכולים לבטוח, רק על אבינו שבשמים.

"ובוודאי שמוכרחים אנו להתעורר, על רעמים כתוב שבאים בשביל לפשוט עקמומיות שבלב. על אחת כמה וכמה כשהקב"ה מזעזע את הקרקע תחתינו, פה בארה"ק, חייבים להתעורר.

הגמרא אומרת, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ורש"י כותב, 'ליראם כדי שיחזרו בתשובה', ודברי חז"ל הם אפילו אם הפורענות מתרחשת במקום רחוק מאיתנו, הכל הכל בא לעורר אותנו זה מכוון אלינו, ואין מי שיכול להגיד שלום עלי נפשי ואני את נפשי הצלתי".

כשנשאל הגרמ"צ שליט"א, האם יש משהו מסוים שבעקבות כך צריכים לתקן ולהתחזק בזה, השיב: "מי יכול לומר חשבונות שמים, אבל בוודאי ובוודאי שזה בא לעורר אותנו, ולב יודע מרת נפשו.

"מרן ראש הישיבה (רבינו הגדול הגרא"מ שך) זצוק"ל, בכל עת שהתרחשו אסונות כלשהם, כששאלו אותו במה להתחזק, היה אומר שהעיקר להתחזק בלימוד התורה, ותלמוד תורה כנגד כולם", דברי הגרמ"צ ברגמן לתלמידיו.