מעבר לאתר המותאם
1

מדוע חבריו של מרן הגראמ"מ שך זיע"א יעצו לו "לעזוב" את השידוך?

הרב אמיר קריספל 2 Comment on מדוע חבריו של מרן הגראמ"מ שך זיע"א יעצו לו "לעזוב" את השידוך?

דברי תורה לסעודת פורים \\ הרב אמיר קריספל

מרן הגראמ"מ שך זיע"א
10:49
23.10.20
ישראל רובין 2 Comment on הטיחה ביועמ"ש: "פרשת משפטים בושה" – ועוכבה לחקירה בשבת

התכניות האחרונות

ארכיון תוכניות מוקלטות

גם בפייסבוק

היום ברדיו

[daily-schedule schedule=1]

פוסטים אחרונים

תגיות

"וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו.." (א, כב)
פירש רש"י: "ומדבר כלשון עמו, – כופה את אשתו ללמוד את לשונו אם היא בת לשון אחר.
כאשר מתבוננים בסיפור המגילה, נראה לכאורה כי אגרות אלו היו ללא שום משמעות, ואין להם ולנס ההצלה מאומה. אך חז"ל מגלים כי אגרות אלו הם המה היו רווח והצלה ליהודים. וכמו דאיתא בגמרא (מגילה יב־) אלמלא אותן אגרות ראשונות לא היה נותר מעם ישראל שריד ופליט.
בביאור הגמרא נאמרו כמה אופנים:
א. רש"י כתב, שהוחזק באגרות אלו שוטה בעיני הבריות. כי מה צורך יש באגרת כזו, הלא דבר פשוט הוא שכל איש הוא השולט בביתו, וכיון שאחזוהו לשוטה, גם באגרות השניות ששלח להם להרוג את היהודים לא התיחסו לזה, ולא קמו והרגו את היהודים.
ב. המלבי"ם פירש, באגרות הראשונות נתחדש הענין שיוכל המלך לעשות מה שלבו חפץ בלא התיעצות והסכמת שריו, ורק עי"ז היתה תקומה לעם ישראל, כי בזה יכל המלך לקחת את אסתר בלא ידיעת יחוסה, וזה שאמר אלמלא לא יצא הדת הראשונה שהמלך שליט לבדו לא היה אפשרות כל הצלת ישראל..
ג. בספר "מנות הלוי" פירש, באגרות ראשונות נאמר שכל אומה תדבר כלשון עמה, וישראל הותרו לדבר בלשון הקודש, ובזכות זה שלא שינו את לשונם נגאלו.
ד. ה"חתם סופר"(בספרו "תורת משה") ביאר בשם רבו בעל ההפלא"ה, בלי ספק היה מרדכי מסתיר את אסתר ומחביאה, והיה אומר כי איננה בביתו ויצאה לטייל כדרך הבתולות, ואם כי גזירת המלך היא, מ"מ יאמר לפקידים מה לו לעשות כי איננה שומעת לו להיותה סגורה תמיד בבית. אבל כאשר גזר המלך להיות כל איש שורר בביתו, מוכרחים כל אנשי הבית לשמוע בקולו, על כן כל איש היה מוכרח לפקוד,על בנותיו שישבו בביתם והם היו צריכים לשמוע בקולו, ואז נלקחה אסתר, ונעשה הנס על ידי אותה הצדקת.
ה. בספר "טעמא דקרא" כתב: יש לומר כי הוא חלק מהנס שלולי גזרה זו היה המלך כותב את האגרות בשפת פרס לכל המדינות, ולא כולם היו מבינים את הכתוב בו, רק יחידים, ובנקל היה לשונאי ישראל לפרסם האגרות השניות כרצונם, ולבאר,בו ביאורים שונים לרעת ישראל. אמנם עכשיו היה מוכרח לכתוב מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו כמו שכתוב "גלוי לכל העמים" ולא היה מקום לשנות, ובא הכתוב לספר שממוכן הוא המן, בעצמו עשה התקנה שעל ידה נתבטלה גזרתו, והקדים הקב"ה רפואה למכה!

"כי אין לה אב ואם" (ב, ז)
אמרו חז"ל (מגילה יג.) אסתר כאשר אמה התעברה ממנה מת אביה, וכאשר ילדתה מתה אמה. צרין להבין מה משמיענו פרט זה לנס המגילה, ואיזו חשיבות יש לעובדה זו שאביה הסתלק בטרם לידתה, ואמה מיד כשילדתהז
אלא השגחה עליונה סיבבה שאסתר המלכה תהיה יתומה מאב ואם, ולולי זה לא היתה יכולה להביא את הישועה.
אמר רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, כל כוחו של עשו והבאים תחתיו הוא בזכות כיבוד אב שעשה, שהרי כיבד את אביו בצורה יוצאת מן הכלל. ואין את האפשרות לשבור את כוחו רק מי שעבר אותו בכיבוד אב ואם, מה עשה הקבייהי סיבב שאסתר תהיה מגיל קטן ללא אב ואם, וברור שתשוקתה היתה לכבד אותם והצטערה על זה מאד, וכל מי שמצטער על מצוה ואנוס מלקיימה מעלה עליו הכתוב כאילו שקיימה בתכלית השלימות, נמצא שאסתר במעלה יותר מעשו במצות כיבוד אב ואם, על כן בכוחה לבטל זכותו ולגאול את ישראל ממנו, ומהמן שבא מכוחו.
נראה לבאר באופן נוסף: הקב"ה הכין בזה את נס המגילה, שהרי הטעם שאסתר נבחרה להיות המלכה, כדי לבטל לבסוף את גזירת המן, ואם המן היה יודע מאיזה עם אסתר היה מסתיר ממנה את הגזירה, וכיון שלא ידע מאיזה עם היא, וחשב שהיא מעמלק לא הסתיר ממנה מאומה, וכל זה התאפשר רק כאשר אסתר אינה מגדת את עמה ואת מולדתה.

והנה איך אסתר תוכל להסתיר כל כך הרבה זמן את מולדתה ואת עמה, הכין הקב"ה עצה נפלאה, עשה אותה יתומה מאב ואם מאז שנולדה, וכאשר ישאלנה אחשורוש על עמה ומולדתה תתנצל ותאמר שאיננה יודעת מאומה, שחרי מעולם לא היו לה אב ואם שיספרו לה על כן.

הרי לנו לימוד נפלא, כי כאשר נולדה אסתר סביר להניח שכל השומע על הטרגדיה הנוראה, שנולדה יתומה מאב ואם, וכל חייה לא תדע מי הוא אביה ומי היא אמה, נשבר ליבו בקרבו והתמלא רחמים על התינוקת המסכנה והאומללה, וסבור להניח שהיו אנשים שהעיק להם בתוך תוכם למה עשה ה, ככה, מה עשתה אותה תינוקת שמגיע לה כאלו יסורים… היכן רחמנותו של הרחום והחנון, אך כאשר רואים את סוף הסיפור, נוכחים לדעת שהכל היה השגחה עליונה שליוותה את כל המעשה, והכל היה לטובה בחסד וברחמים מספרים שהביאו ילד יתום מאב ואם, אל מרן הרב שך זיע"א שישוחח עמו ויחזק אותו בצרה שבאה עליו. אמר לו הרב שך במה אוכל לנחמך על חצרה הקשה שפקדה אותך, גם אני התייתמתי בגיל צעיר ויודע אני את צרתך הגדולה, אך אספר לך סיפור שיוכל לחזק אותך.
בהיותי בישיבה, הבחורים הטובים והמצוינים כשהגיעו לגיל הנשואין, היו מקבלים מהמחותן "סידור מלא", וכל אחד שחזר מהאירוסין היו שואלים אותו כולם מה הבאת אתך… זה היה מושג שכל חתן חוזר עם מטען גדול לאחר אירוסיו. אמנם אני כשהתארסתי לא קבלתי דירה, באותה שעה אמרו לי חברי שאעזוב את השידוך ואחפש שידוך אחר! הרי בחור בעל שם כמוך ודאי שראוי לו לקבל "סידור מלא", ועוד כיצד תסתדר ללא דירה? אבל הבנתי שהשידוך מן השמים ולכן לא בטלתי את השידוך.
והנה, הגיעו שמועות כי יתכן שתפרוץ מלחמה, וכיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה עלי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל, אך כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם, ונשארו לגור בפולניה. סופו של דבר כל חברי נספו בשואה ולא נשאר מהם זכר, רק אני נשארתי בחיים!… המשיך מרן הרב שך זיע"א, לו היו שואלים אותי או את כל בחור אחר באותו זמן, האם לקבל דירה זה דבר טוב או לא, ללא ספק כל אחד היה אומר, אין דבר טוב יותר מלקבל דירה, אולם עתה התברר למפרע שאי קבלת הדירה היה הדבר הטוב ביותר!
כן במצבך, לחיות ללא הורים ברור לכולם שאין זה טוב, אמנם לעתיד יתברר שהכל הוא לטובה.2 תגובות

מיין תגובות
    1. אני מאןד מתרגש מהדברים אין לי מלים להביע את ההתרגשות ידי רועדת מרןב רגושים מורגש ומתרגש