- רדיו קול חי - -

ה'קול קורא' של ה'מועצת': "מחזיק אינטרנט פסול לרבנות" • כל הפרטים

מועצת גדולי התורה של תנועת 'אגודת ישראל' התכנסה אמש (שלישי) בירושלים לדון על חמישה נושאים העומדים ברומו של עולם.

בסיומה של הישיבה – פורסם 'קול קורא' ותקנון על החזקת אינטרנט אפילו כשר ועל שימוש בסמארפונים לא מסוננים.

תחת הכותרת 'קריאת קודש' נכתב כדלהלן:

"הנה ידוע זה מכבר, וכבר עוררו על אודות הסכנה הרוחנית הגדולה הטמונה בשימוש בתקשורת הטכנולוגית המתפתחת הפרוצה לכל עבר, אשר רבים חללים הפילה, וזעקת הורים ומחנכים כי באה, והשקט לא נוכל, לראות בהידרדרות הרוחנית ח"ו הנגרמת מכך".

"ב"ה אשר עלה בידי "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" אשר היא היחידה שהוסמכה ע"י גדולי התורה לטפל בעניין זה, למצוא פתרון לבעיית הטלפון הסלולארי, והגיעו להסדר עם חברות התקשורת על אפשרות שימוש במכשיר סלולארי המיועד "לדיבור בלבד", וללא שירותי תוכן".

קריאת קודש [1]

על כן, הננו פונים בזה וקוראים לכל מי אשר נפשו ונפש בניו ובנותיו ומשפחתו יקרים לו, ומבקש לבנות ביתו עפ"י הוראת רבותיו בדרך הסלולה לנו מדור דור, שלא להתפתות ולא להשתמש במכשירים שלא הוכשרו ע"י "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" ואף באצטלא של הכשר אחר כל שהוא. ויש לקנות רק מכשירים כשרים המסומנים בחותמת "ועדת הרבנים לענייני תקשורת" ולא חלילה מכשירים "תומך כשר" ו"תואם כשר", שיש בהם מכשולים רבים.

"גם לאלו הנאלצים להשתמש לצורך פרנסתם, בדברים נוספים, כגון: דואר אלקטרוני, וקבלו על כך אישור, כל אחד מרבני קהילתו הממונים והמבינים לנושאים אלו, אנו קוראים להשתמש אך ורק במכשירים המיוחדים לכך אשר חסומים ומפוקחים בתיאום עם "ועדת הרבנים לענייני תקשורת", שאין בהם את כל היישומים האחרים הנמצאים במכשירים דומים שאינם כשרים, כגון סרטים, ואטס-אפ לקבוצות וכדו' – שאף כשהם נקיים הרי הם מזיקים מאד להתעלות הרוחנית של המשתמשים בהם ובכוחם לגרור ח"ו את בעליהם לדיוטא התחתונה. וכמו"כ לא ישמשו מכשירים אלו כמכשיר טלפון. כדי שהמכשיר לא יגיע בנסיבות שונות לידי בני המשפחה, וכן שלא ירכשו אותו גם אלו שאינם צריכים לו, אגב מכשיר הטלפון שיש בו".

"ועל כגון דא אמרו חז"ל (ב"ב נז:) דאיכא דרכא אחרינא וכו'. וידעו כי בנפשם ובנפש כלל ישראל הדבר, ובל יהינו לפרוץ גדר, ולשומעים ינעם, ויזכו לרוב נחת מכל צאצאיהם".

"והשי"ת ברוב רחמיו יערה רוח טהרה ממרום ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים בביאת גוא"צ בב"א".

על החתום: "מועצת גדולי התורה".

בנוסף התפרסו הוראות ותקנות איך וכיצד לנהוג בעקבות החלטת מועצת גדולי התורה:

"עם ישראל נתייחד בתורתנו הקדושה כסגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואף נצטווה בציווי של "קדושים תהיו". ולדאבוננו גרם האינטרנט שיש בו כל השחתה ופריצות וכפירה ודעות כוזבות, חורבנות בבתי ישראל, שאנשים ונשים בחורים וגם בתולות התדרדרו רח"ל בדרך המובילה לשאול תחתית, ורבים חללים הפילה".

"לעת כזאת חובה לעמוד בפרץ ולעשות גדרים וסייגים ובפרט בענייני צניעות וקדושה וטהרה שנאמר ושמרתם את משמרתי (ויקרא י"ח), ודרשו חז"ל בגמרא (יבמות כא.) עשו משמרת למשמרתי. ובגמ' (שבת יג.) לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב. והננו בזה לתקן תקנות ולהורות הוראות לציבור היראים והחרדים לדבר ה'".

"כל אחד מהציבור החרדי לא ישתמש באינטרנט כלל, ואפילו באינטרנט עם חסימה וסינון. בין כשהוא במחשב, במכשיר טלפון או בשאר כלים מכלים שונים, ובאף מקום שהוא".

"אלו אשר השימוש בחלק מהאינטרנט הכרחי לצורך פרנסתם, ישאלו רב הממונה לעניין זה מטעם הקהילה המבין לענייני תקשורת, ואם יקבלו היתר ישתמשו אך ורק באינטרנט עם חסימה וסינון מהודרים. וישתדלו מאד שלא להכניס את האינטרנט לביתם כדי לשמר את הבית היהודי. אלא ישתמשו בו רק במקומות העבודה. או ישכרו משרד עם כמה יהודים חרדיים הנצרכים לאותו דבר".

תקנות [2]

"בין גברים ובין נשים ובנות, לא יעבדו במקומות עבודה באופן שייאלצו להיות לבדם בחדר שיש בו מכשיר עם אינטרנט ללא חסימה וסינון".

מכשירי הטלפון המיועדים לדיבור יהיו ללא שרותי תוכן, ואך ורק אלו המאושרים וחתומים בחותמת ועדת הרבנים לענייני תקשורת. אין להשתמש כלל במכשירים "תואם כשר" ו"תומך כשר". והמספר יהי' שייך לקבוצת הקומות הכשרות. המכשירים שאושרו לבעלי העסקים יהיו אך ורק מכשירים ללא אפשרות דיבור כלל ושאושרו ע"י ועדת הרבנים לענייני תקשורת. כמו"כ יקפידו שלא לקנות מכשירים סלולאריים אלא בחנויות שיש להם תעודת כשרות של ועד הרבנים לענייני תקשורת, שמוכרים אך ורק מכשירים כשרים.

"יוקם גוף כשרות המורכב מרבנים המתמצאים בנושאי התקשורת וטכנאים, שתפקידם יהי' לתכנת את המחשבים במוסדות ובעסקים החרדיים, שלא יימצא בהם שמץ פסול, ולפקח שהמחשבים במקומות אלו הינם עם חסימה וסינון. והמוסדות ובעלי העסקים יחויבו לקבל הכשר למערכת המחשבים שברשותם, מגוף כשרות זה".

הגדרים הנ"ל אינם בגדר חומרא וחסידות, כי אם חובה על פי תורה על כל אדם מישראל הירא וחרד לדבר ה'. ומי שאינו מקבל תקנות וגדרים אלו, הרי הוא עובר על גופי תורה החמורים, ופורץ גדר. ויש להימנע מלהתחבר עמו.

"מוסדות החינוך החרדיים לבנים ולבנות לא יכניסו למוסדותיהם תלמידים שבמשפחתם מחזיקים אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל, או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. על מנהלי המוסדות לעמוד על כך בתוקף כדי שאלו לא יגרמו חלילה לקלקול שאר התלמידים".

"אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים. אינם כשרים לשמש ברבנות, בעבודת החינוך, כשוחטים, מוהלים, משגיחי כשרות, סופרי סת"ם, ומגיהים, וכיו"ב. ואין לסמוך עליהם כלל בענייני דת וכשרות ועבודת הקודש".

"המוסדות החרדיים לא יקבלו לעבודות המשרד אנשים שברשותם אינטרנט שלא עפ"י התקנות הנ"ל. או שאר מכשירים טכנולוגיים שאינם כשרים".

"ואנו תפילה שבזכות שאנו מקדשים עצמנו מלמטה וגודרים גדרים וסייגים לתורה, יערה עלינו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו רוח טהרה ממרום, ונזכה לדורות ישרים מבורכים בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות בטהרה, ולגאולת עולמים בב"א. מועצת גדולי התורה".