- רדיו קול חי - http://www.93fm.co.il -

שירו של אבא: בא \\ יואב דיליאון

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה.." יש כאן את השאלה הידועה למה כתוב בא אל פרעה ולא לך אל פרעה? ומסביר אבא שהקב"ה מרגיע את משה ואומר לו אתה לא הולך לבד אל פרעה אתה בא אליו איתי ולכן "בא אל פרעה.." ומוסיף אבא עוד הסבר שהקב"ה לא אומר למשה: "לך" כי לעולם אי אפשר להתרחק מהבורא ומשום כך קורא ה' למשה בוא איתי אל פרעה ואני אתך הכל אשר תלך.

כתוב בפרשה: "בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותינו… כי חג ה' לנו"
אומר אבא יש קשר הדוק מאוד בין תחילת הפסוק לסופו. אם מקוים בנו "בנערינו ובזקנינו נלך", כלומר, אם הנוער הולך יד ביד עם הזקנים וממשיך את השרשרת המפוארת של האבות אז.. "חג ה' לנו" או אז מובטח עתידו של עם ישראל.

"ושמרתם את המצות.." אומר אבא שכתוב במדרש מכילתא אמר רבי יאשיה אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות כדרך שאין מחמיצין (דוחים) את המצות כך לא מחמיצין את המצוות.

ומוסיף אבא ואומר כשם שמצה שהחמיצה, לו זו בלבד שאין באכילתה בפסח משום מצווה אלא גם חייבים עליה עונש כרת, כך עלינו לדעת שכאשר מחמיצים מצווה כל שהיא, לא רק שמפסידים שכר מצווה אלא גם נענשים מן השמים.

"כי חג ה' לנו.." תמיד אבא אמר שהכל מרומז בתורה וגם כאן יש רמז גדול. "כי חג ה' לנו.." בגימטריה = 153. הפסח גם הוא בגימטריה = 153

ועוד רמז בפסוק "והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם.."
אומר אבא העבדה ראשי תיבות
ה= הגעלה
ע=עריכת סדר, עשיית מצות
ב=ביעור חמץ
ד=ד' כוסות